Általános szállítási és értékesítési feltételek

Házhozszállítást, termékeink telepítését és beüzemelését vállaljuk

Házhozszállítás

Megrendelőink igényeinknek megfelelően nem csak telephelyi átvétellel, hanem házhoz szállítással is veszünk fel megrendeléseket. A termékek eltérő méret és tömeg paramétereiből kifolyólag a legkülönbözőbb csomagolási és házhozszállítási módszereket alkalmazzuk:

  • futárszolgálat
  • postai utánvét
  • szállítás saját járművel
  • szállítás különleges járművel

Telepítés, Beüzemelés

Az általunk gyártott termékekhez a helyszíni beüzemeléshez és telepítéshez megfelelő dokumentációkat adunk, de megrendelői igény esetén vállaljuk a helyszíni üzembe helyezést, telepítést és a használat betanítását.

1. Általános tudnivalók
Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Direct-Line Kft. a vevővel szemben kötelezettséget vállal. Az adásvétel a jelen szerződési feltételek hatálya alatt történik meg, amennyiben a Vevő az Általános Szállítási és Értékesítési feltételeinkkel szemben írásban kifogással nem él a megrendelés visszaigazolás napjáig, így azokat elfogadja.

2. Ajánlatadás
Ajánlataink mindenkor az árajánlatkérő által megadott adatok, méretek, anyagok alapján készülnek és kötelezettség nélküliek. A Direct-Line Kft. ajánlata a Vevő részére történt kézbesítésről számított 15 napig érvényes. A Direct-Line Kft. jogosult ajánlatát egyoldalúan visszavonni, melyről az ajánlatkérőt (vevőt) tájékoztatja.

3. Megrendelés
A vevő az árajánlatunk alapján írásban rendeli meg az árajánlatunkban szereplő tételeket.

4. Megrendelés visszaigazolása, az adásvételi szerződés létrejötte
A megrendelés elfogadásáról visszaigazolást küldünk, melyben közöljük a megrendelésre vonatkozó gyártási vagy teljesítési határidőt. Az adásvételi szerződés a Direct-Line Kft megrendelés visszaigazolásának elküldésével jön létre.

5. Előleg
A termék vagy termékek gyártásához vagy beszerzéséhez előleg megfizetése szükséges. Az előleg fizetésével a megrendelő egyúttal (egyéb írásos visszajelzés hiányában) jelzi, hogy a megrendelés visszaigazolást elfogadta.

6. Elállás
A megrendelő az adásvételi szerződést a megrendelés írásbeli visszavonásával felbonthatja, azonban köteles a gyártás, beszerzés eddigi költségeit teljes mértékben megtéríteni, amely a teljes vételár 100%-a is lehet. Ekkor a befizetett előleg a megtérítendő költségek fedezésére is szolgál. A Direct- Line Kft. a megtérítendő költségeket minden esetben számlákkal igazolni köteles.

7. A teljesítés helye
7.1. A Direct-Line Kft. kereskedelmi és gyártási termékeinek teljesítési helye: 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. sz alatti telephely.
7.2. Az elkészült terméket írásban vagy telefonon készre jelentjük. A készre jelentés után öt munkanapon belül kérjük az árut elszállítani. 5 munkanapon túl 3 % / hó raktározási költséget számolunk fel. A 6 hónapon túl tárolt termékeket a Direct-Line Kft. jogosult értékesíteni.
7.3. Teljesítés ideje: a termék vagy szolgáltatás készre jelentésének ideje. Amennyiben a vevő a folyamatos üzleti kapcsolat keretében egy kötelezettségének teljesítésével késedelembe esett, akkor szállítási kötelezettségünk a pénzügyi rendezés idejéig szünetel.

8. Minőségi hiba, mennyiségi hiány, reklamációs ügyek intézése
8.1. Az áru csak abban az esetben minősül hibásnak, ha nem felel meg a megrendelés visszaigazolásban vagy annak mellékletében rögzített specifikációnak. A Direct-Line Kft. nem felel az áru adott célra való alkalmasságáért, megfelelőségéért.
8.2. Az áru bármely, a teljesítéskor észlelt hibáját vagy mennyiségi hiányát a vevő a teljesítés után köteles jelezni. A vevő az áru észlelt hibáit az észleléstől számított 8 napon belül köteles írásban jelezni. A Direct-Line Kft. az általa elfogadott reklamációt megállapodott határidőn belül a Vevő kérésének megfelelően saját költségére kijavítja, kicseréli. A teljesítés után 1 évet meghaladó hiba bejelentése határidőn túlinak minősül, így a Direct-Line Kft. szavatossági kötelezettsége alól mentesül. A Direct-Line Kft nem köteles határidőn túli kifogás esetén rejtett hibát orvosolni vagy bármely kártérítést fizetni.
8.3. Az áru átvételét követően keletkezett, illetve feltárt hibákért csak abban az esetben tudunk felelősséget vállalni, amennyiben egyértelműen bizonyítható, hogy keletkezése az átvételt megelőzően is meglévő hiányosságokra vezethető vissza.
8.4. A garancia megszűnik, ha az árut nem rendeltetésszerűen használják. Továbbá ha a gyártó által megadott beépítési és kezelési előírásokat nem tartják be. A szavatosság azonnal megszűnik, ha a Megrendelő írásos engedélyünk nélkül a szállított tárgyakon javításokat, módosításokat végez, vagy harmadik féllel végeztet. Eltérő kifejezett megállapodás hiányában a jelen pontban meghatározottakon felül vevő nem jogosult egyéb igényt érvényesíteni az áru hibája vagy mennyiségi hiánya miatt.

9. Tulajdonjog-fenntartás
A Direct-Line Kft. fenntartja a Ptk. 368 § (1). bekezdés szerint a megrendelt áru tulajdonjogát a vételár teljes értékű megfizetéséig. Aki a tulajdonjog fenntartásával vásárolt terméket továbbértékesíti még a vételár teljes megfizetése előtt, az ellen társaságunk büntetőeljárás megindítását kezdeményezheti. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, a Direct-Line Kft.-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül áruink azonnali visszaszállítását végrehajtani a vevő költségére. Az áruk visszaszolgáltatása a megrendelőt nem mentesíti a késedelmi kamat, meghiúsulási kötbér megfizetése alól. Azoknál az áruknál, amelyek beépítés révén egy harmadik fél megrendelésének lényeges alkotó elemeivé válnak, a megrendelő köteles átruházni ránk a vevőjével szembeni azon követeléseit, amelyek a mi fenntartott áruinkra vonatkoznak. A tulajdonjog átszállásáig a Direct-Line Kft.-nek jogában áll az érintett árut a vevő birtokából vagy ellenőrzése alól kivonni, továbbá ennek érdekében jogosult belépni vevő területére vagy épületébe, ahol az árut tárolják. Ha a megrendelő, a ki nem fizetett árut feldolgozza vagy beépíti, a Direct-Line Kft. a ki nem fizetett áru ellenértékével arányos tulajdonjog illeti meg a létrehozott terméken az áru teljes ellenértékének megfizetéséig. Ha a vevő a ki nem fizetett árut, vagy a beépítésével létrehozott terméket értékesíti, jelen rendelkezés alapján a ki nem fizetett áru ellenértéke erejéig a harmadik féllel szembeni követelését köteles a Direct-Line Kft.-re engedményezi. A fenti pontok mindegyike önállóan bírálandó el, így amennyiben az egyik bármely okból érvénytelen, ez a továbbiak érvényességét nem érinti.

10. Fizetési feltételek
10.1. Az átadott termékek árának a megfizetése a Direct-Line Kft. által kibocsájtott számla ellenében történik. Az eredeti végszámlát vagy az értékesítéssel egy időben átadjuk a megrendelő képviselőjének vagy külön kérésre az átutalásos értékesítés esetén lehetőség van a számla postán való megküldésére is. Amennyiben az árajánlatban vagy szerződésben ettől eltérő megállapodás nem jön létre a megrendelő köteles az áru ellenértékét átvételkor teljes egészben készpénzben kifizetni, vagy az átvétel idejére az előzőleg elküldött végszámla teljes összegét részünkre átutalni. Halasztott fizetés csak szerződéses ügyfeleinkkel lehetséges. A halasztott fizetés feltételeit illetően minden Megrendelővel külön fizetési keretmegállapodást kötünk.
10.2. A számla szerinti összeg a fizetési határidő leteltekor esedékes.
10.3. Nem készpénzes fizetési mód alkalmazásánál késedelmes fizetés esetén a Direct-Line Kft. jogosult késedelmi kamatot felszámolni, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Előzetesen megkötött fizetési megállapodás kötése esetén késedelmes fizetéskor az előzetesen megkötött fizetési megállapodásban érvényes késedelmi kamatot számoljuk fel.
10.4. A Direct-Line Kft. fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek a teljesítését mindaddig, amíg a megrendelőnek határidőn túli tartozása áll fenn a Direct-Line Kft.-vel szemben.
10.5. A Direct-Line Kft. fenntartja magának a jogot, részteljesítésre és ennek megfelelő rész számlázásra, amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.
10.6. A Direct-Line Kft. által vitatott és nem jogerősen megállapított ellenkövetelés miatt beszámítást vagy fizetési visszatartást a Direct-Line Kft.-nak nem áll módjában elfogadni.
10.7. Az esetlegesen felmerülő ellenkövetelés helyes kezelésére a Megrendelő ellenszámlát állíthat ki és az eredeti számlát teljes egészében – a számviteli törvény bruttó elszámolás elvének megfelelően – köteles kifizetni.

11. Irányadó jog
Irányadó jog a magyar jog. A jelen szerződési feltételekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. Titoktartási kötelezettség
A Direct-Line Kft. kötelezi magát, hogy a konstrukciós és gyártási tervdokumentációt harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé.

13. Érvényesség
A jelen Általános Szállítási és Értékesítési feltételek 2009. szeptember 1. napjától visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a www.dldh.hu honlapon található. A jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.

14. Számla kiállítása
A számlát a Direct-Line Kft. állítja ki és küldi ki postai úton az Ön számára a megadott számlázási címre.
Számlát kiállító adatai:
DIRECT-LINE Kft.
Adószám : 12038332-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: OTP BANK 11711003-20011851-00000000
IBAN : HU 41 11711003-20011851-00000000
SWIFT : OTPVHUHB
Cím : H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 14.
Tel. : +36-24-492-111
Fax : +36-24-492-112

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik